Λήψη του Εργαστηρίου 1 : Εναρκτήρια Συνάντηση στη Πορτογαλία

1η Συνάντηση στην Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 2014

Αυτή η συνάντηση θα καθιερώσει τη διαχείριση του προγράμματος και τους τρόπους αξιολόγησης και θα δημιουργήσει μια καλή βάση για συνεργασία μέσω της καλλιέργειας σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης για την επιτυχία του προγράμματος. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος. Η συνάντηση θα χρησιμεύσει επίσης για την ανταλλαγή των διαφόρων εμπειριών, στην κατανόηση και τις συνθήκες των συνεργατών αναφορικά με εργασία που έχουν κάνει σχετικά με ενήλικες. Η συνάντηση επίσης θα χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εργασίας ανάπτυξης της έννοιας της εκμάθησης με τη μέθοδο του μικρό-κεφαλαίου (Ο1/Α1).

Λήψη της πρώτης συνάντησης: